ZALECENIA EDYCYJNE/ RECOMMENDATIONS EDITING

Zalecenia edycyjne dla Autorów

Zalecenia ogólne:

 • Autorów prosimy o dostarczenie tekstu drogą elektroniczną, w postaci dokumentu zapisanego w wersji programu Microsoft Word; adres e-mail: konferencjawychowanie@us.edu.pl.pl

 

 • 0,5-1 arkusz wydawniczy (1 arkusz = 40 000 znaków ze spacjami) tj. ok 16 -18 stron maszynopisu);
 • marginesy 2,5 cm;
 • przypisy dolne, z numeracją ciągłą w tekście artykułu; (Times New Roman 10; wyjustowanie; odstęp między wierszami 1);
 • zdjęcia, reprodukcje załączone do tekstu powinny być bardzo dobrej jakości, a także opisane (Ilustracje, zdjęcia zaczerpnięte z innych źródeł powinny być opatrzone adresem bibliograficznym). Prosimy o dostarczenie ilustracji/zdjęć w plikach TIFF, JPG, JPG2000, EPS;
 • wykresy – prosimy Państwa o przygotowywanie wykresów w programie MS Excel, a następnie wklejanie ich do pliku programu Word wraz ze skoroszytem z danymi liczbowymi stanowiącymi podstawę wykresu (w Excelu: ctrl + C; w Wordzie: Edycja > Wklej specjalnie > Wykres programu Microsoft Office Excel). Ewentualnie wykres może być przygotowany w programie MS Word (Wstaw > Obraz > Wykres). Możliwy jest wówczas podgląd tabeli danych źródłowych.

Zalecenia szczegółowe:

PREZENTACJA TEKSTU

Imię i Nazwisko

Stopień (tytuł) naukowy

Uczelnia

Wydział (Instytut, Katedra)

e-mail Autora

Współautor

Imię i Nazwisko

Stopień (tytuł) naukowy

Uczelnia

Wydział (Instytut, Katedra)

e-mail Autora

TYTUŁ ARTYKUŁU (Times New Roman 12 bold wyśrodkowane- WIELKIE LITERY –j. polski)

Tytuł artykułu (Times New Roman 12 bold wyśrodkowane–j. angielski)

 Abstrakt: (Times New Roman 10; odstęp 1, około 600 znaków)

Słowa kluczowe: 3 do 5 haseł (Times New Roman 10; odstęp 1)

Abstract: (Times New Roman 10, spacing 1, about 600 characters)

Keywords: 3 to 5 entries (Times New Roman 10, spacing 1)

WSTĘP (Times New Roman 12; bold wyjustowanie; wcięcie akapitowe 1)

Treść wstępu (Times New Roman 12; wyjustowanie; wcięcie akapitowe 1; odstęp między wierszami 1,5).

TYTUŁY PODROZDZIAŁÓW (Times New Roman 12; bold wyjustowanie; wcięcie akapitowe 1; odstęp między wierszami 1)

Treść podrozdziałów (Times New Roman 12; wyjustowanie; wcięcie akapitowe 1; odstęp między wierszami 1,5).

PODSUMOWANIE/WNIOSKI (Times New Roman 12; bold wyjustowanie; wcięcie akapitowe 1)

Treść zakończenia (Times New Roman 12; wyjustowanie; wcięcie akapitowe 1; odstęp między wierszami 1,5).

BIBLIOGRAFIA (Times New Roman 12; bold wyjustowanie; wcięcie akapitowe 1)

Zestawienie bibliograficzne (Times New Roman 10; wyjustowanie; wcięcie akapitowe 1; odstęp między wierszami 1) na końcu tekstu, w porządku alfabetycznym, w zgodzie z poniższymi zasadami.

 Przypisy (bibliografia)

Obowiązuje styl przypisów dolnych (w tekście numer odwołania przed kropką). Prosimy w informacjach bibliograficznych nie stosować wyróżnień (kapitaliki, druk rozstrzelony itp.). Jeśli przywoływany autor posługuje się dwoma imionami, wówczas między inicjałami nie powinna znajdować się spacja.

Podstawowy adres bibliograficzny

 1. Doe: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. Adamska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 37-39.

Cytat

 1. Doe: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. Adamska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 35.

(prosimy oznaczać stronę źródła, gdy przytaczane są szczegółowe dane typu: tabela, data, nazwy własne itp.)

Artykuł w pracy zbiorowej

 1. Doe: Dzieje Górnego Śląska. Przeł. K. Adamska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. MalinowskaKern. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 71-72.

Fragment książki (np. jedna z rozpraw, rozdział)

 1. Doe: Losy Górnego Śląska. W: Idem: Historia Górnego Śląska. Przeł. K. Adamska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008, s. 45-49.

Tekst w czasopiśmie

 1. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – Wczoraj i Dziś” 2008, nr 4 (120).

Tekst w wydawnictwie ciągłym

 1. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: „Górny Śląsk Wczoraj i Dziś”. T. 8. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.

Tekst w dzienniku 

 1. Kowalski: Prośba brzmiała: przeczytaj. „Gazeta Wyborcza” z 27.01.2007 r.

Treści internetowe

 1. Kowalski: Historia Górnego Śląska. http://www.gswid.pl/article.html. Data dostępu: 27.01.2007 r.

Powtórzenie źródła

– przytaczanego już w tekście:

 1. Kowalski: Historia Górnego Śląska…, s. 45.
 2. Doe: Losy Górnego Śląska… W: Idem: Historia Górnego Śląska…, s. 35.

– w bezpośrednim sąsiedztwie:

Ibidem, s. 46.

(Powyższe zalecenia sporządzono w oparciu o wytyczne Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2281; http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2301)