OPŁATY / FEES

OPŁATY

  • 250zł pełny pakiet obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, publikację tekstu
  • 120zł (tylko dla studentów studiów dziennych lub zaocznych I i II stopnia) obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, publikację tekstu
  • 80zł udział bierny obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad
  • 55€ dla uczestników zagranicznych pełny pakiet obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, publikację tekstu

NUMER KONTA

  • dla uczestników krajowych:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KATOWICE,  ul. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice;

nr rachunku bankowego: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 z dopiskiem Refleksyjne wychowanie

WYSTAWIANIE FAKTUR

Faktury potwierdzające wpłatę są wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą. Jeżeli  Uczestnik konferencji dokona płatności  z własnego konta osobistego, może wtedy otrzymać tylko fakturę imienną. Fakturę taką przygotowujemy na życzenie uczestnika konferencji.

Jeżeli Uczestnik potrzebuje fakturę na swoją uczelnię, instytucję lub firmę, którą reprezentuje,  płatność za jego udział musi być dokonana przez zakład pracy, w tytule płatności podając  np. udział w konferencji „Refleksyjne wychowanie ”- Jan Kowalski.

Na tej podstawie wystawiamy fakturę vat na zakład pracy. Oryginał faktury wysyłany jest  listem poleconym na adres zakładu pracy.

…………………………

FEES

  • 55€ for international participants. The complete package covers conference materials, coffee breaks, lunch, and publication of the article.

BANK ACCOUNT NUMBER

  • for international participants:

UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE

Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/KATOWICE, ul. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice;

bank account no: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 with the annotation:  Reflective Upbringing

SWIFT: INGBPLPW 

GIVING INVOICES

Invoices confirming the payment are issued in accordance with the payment made. Shall the  Participant make the payment  from their own private bank account, they  can only receive an individual invoice. Such invoice is prepared upon the request of the participant.

If the participants require invoice issued for their university, institution or company which they represent,  the payment for their participation shall be made by the employer, and the transfer title should state  for example:  participation in the „Reflective Upbringing” conference – Jan Kowalski.

On the basis of such transfer we issue a VAT invoice for the employer. The original invoice is sent by a registered letter to the address of the employer.